Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรรณานิคม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมและประชาชน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ท่าน้ำบริเวณหน้าวัดอุฒาจารย์ และ ณ ท่าน้ำบริเวณหอปู่ตา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดถนนคนเดิน ณ เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งในโอกาสนี้ขอขอบคุณนางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้แนวทางในการบริหารจัดการ และพาเดินชมตลาดถนนคนเดิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสียหาย/ชำรุด จากการใช้งานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ อัศจรรย์ นายช่างโยธา และนายวิธวัฒน์ จันทร์มาลา ผู้ช่วยช่างโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ อัศจรรย์ นายช่างโยธา และนายวิธวัฒน์ จันทร์มาลา ผู้ช่วยช่างโยธา เข้าศึกษาดูงานกิจการโรงฆ่าสัตว์ ณ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 -2570

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อำเภอพรรณานิคมพร้อมด้วยจิตอาสาผู้นำชุมชนร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดหอประชุมอำเภอพรรณานิคม โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อใช้ฉีดล้างทำความสะอาด

Continue Reading...