แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 02/11/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 01/11/2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) พร้อมวางท่อกลม คสล. ถนนไฟฟ้าพัฒนา 15/10/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนพินิจวิถี (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลช ๒๐๙๔ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนนร่วมพัฒนา) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สองข้างทาง) ถนนรัฐพัฒนา ๒ (จากแยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึงแยกถนนพินิจวิถี) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา 07/08/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 21/05/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 02/03/2020
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) 04/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน ปริมาณ 45 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ปลูกหญ้า) ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินปรับระดับ พร้อมปลูกหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. มีฝาปิด คสล. (ข้าวเดียว) ไม่ใช้เสาเข็ม ซอยมิตรไมตรี (จากแยกถนนไปบ้านหนองแวงไปตามซอยมิตรไมตรีด้านตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 4 ขา ใบพัดขนาด 25 นิ้ว จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างปรับปรุงรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 12 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พร้อมเข้าเล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกซอยมิตรไมตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกซอยมิตรไมตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างขออนุมัติค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างขออนุมัติซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 5197 สกลนคร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2022
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วสุวรรณ(จากแยกถนนศิริชัยถึงแยกถนนจำนงค์ราชกิจ) เทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์,นมยูเอชที โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่