แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปด้านทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 06/06/2023
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปทางทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 01/06/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ.26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 06/10/2022
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 02/11/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 01/11/2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) พร้อมวางท่อกลม คสล. ถนนไฟฟ้าพัฒนา 15/10/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนพินิจวิถี (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลช ๒๐๙๔ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนนร่วมพัฒนา) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สองข้างทาง) ถนนรัฐพัฒนา ๒ (จากแยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึงแยกถนนพินิจวิถี) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา 07/08/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 21/05/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 02/03/2020
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) 04/02/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (ข้างเดียว) ถนนรัฐพัฒนา 1. ปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 196.00 เมตร (ไม่รวมทางเชื่อมทางเข้าบ้าน) 2. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.50 - 2.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 189.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร (ไม่รวมทางเชื่อมทางเข้าบ้าน) รหัสสายทาง สน.ถ26-019 ถนนรัฐพัฒนา (จากแยกถนนนิตโย ถึง แยกถนนไฟฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (สองข้างทาง) ถนนร่วมพัฒนา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปด้านทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปด้านทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2023
ซื้อนม ยู.เอส.ที โรงเรียนอนุบาลพรรณาคม ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
ซื้ออาหารเสริม นม พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (ข้างเดียว) พร้อมวางท่อกลมและบ่อพักถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกซอยไมตรี ไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยสามแดง หมูที่ 10 บ้านน้อยโนนจำนงค์. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (ข้างเดียว) ซอยอู่เค (จากถนนสุวรรณพัฒนาไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปด้านทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปด้านทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (ข้างเดียว) ถนนรัฐพัฒนา 1. ปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 196.00 เมตร (ไม่รวมทางเชื่อมทางเข้าบ้าน) 2. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.50 - 2.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 189.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร (ไม่รวมทางเชื่อมทางเข้าบ้าน) รหัสสายทาง สน.ถ26-019 ถนนรัฐพัฒนา (จากแยกถนนนิตโย ถึง แยกถนนไฟฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (ข้างเดียว) ถนนราษฎร์บูรณะ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 117.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบอูนและท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบางส่วนและทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 61.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันไม่น้อยกว่า 274.00 ตารางเมตร และท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3 (ทางลงเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลพรรณานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างซ่อมรถขยะสีเหลือง ทะเบียน 81-1135 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 5197 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (สองข้างทาง) ถนนร่วมพัฒนา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (สองข้างทาง) ถนนร่วมพัฒนา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจวิถี รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๕ (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๔ ไปด้านทิศเหนือ) บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรรณา ผิวจราจรกว้าง ๘.๗๐ - ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘.๕๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ซื้อเสาประตูฟุตบอล (แบบมาตรฐาน 11 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างเหมายานพาหนะ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-7363 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (สองข้างทาง) ถนนร่วมพัฒนา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
ซื้อเสาประตูฟุตบอล (แบบมาตรฐาน ๑๑ คน) จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-7363 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนบุบผาราม (จากแยกถนนสุวรรณพัฒนา ถึงแยกรัฐพัฒนา) รหัสสายทาง สน.ถ.๒๖-๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อกระดาษA4 จำวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างซ่อมรถบรรทุน้ำ ทะเบียน 81-1406 สกลนคร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน ปริมาณ 45 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกซอยมิตรไมตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกซอยมิตรไมตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างขออนุมัติค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างขออนุมัติซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 5197 สกลนคร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2022
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่