แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ.26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 06/10/2022
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 02/11/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 01/11/2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) พร้อมวางท่อกลม คสล. ถนนไฟฟ้าพัฒนา 15/10/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนพินิจวิถี (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลช ๒๐๙๔ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนนร่วมพัฒนา) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สองข้างทาง) ถนนรัฐพัฒนา ๒ (จากแยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึงแยกถนนพินิจวิถี) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา 07/08/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 21/05/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 02/03/2020
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) 04/02/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (ข้างเดียว) พร้อมวางท่อกลมและบ่อพักถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกซอยไมตรี ไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยสามแดง หมูที่ 10 บ้านน้อยโนนจำนงค์. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาร่องวี (ข้างเดียว) ซอยอู่เค (จากถนนสุวรรณพัฒนาไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคลอง L-5R สน.ถ26-002 (สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านน้อยโนนจำนงค์) ตำบลพรรณา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,997.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ26-007 (สายถนนศิริชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา กว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 896.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,944.41 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยก และวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกถนนศุภวาทศิลป์ ตัดกับ ถนนจำนงค์ราชกิจ รหัสสายทาง สน.ถ๒๖-๐๐๙/สน.ถ๒๖-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
จ้างก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนบุบผาราม (จากแยกถนนสุวรรณพัฒนา ถึงแยกรัฐพัฒนา) รหัสสายทาง สน.ถ.๒๖-๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนบุบผาราม (จากแยกถนนสุวรรณพัฒนา ถึงแยกรัฐพัฒนา) รหัสสายทาง สน.ถ.๒๖-๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อกระดาษA4 จำวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อกระดาษA4 จำวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงและประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาจัดทำพานบายศรีใบตอง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงและประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อซื้อขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ เดือนมกราคม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างลงลูกรังและวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 เชื่อมทาง จุดเชื่อม ซอยอู่เคกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนบุบผาราม (จากแยกถนนสุวรรณพัฒนา ถึงแยกรัฐพัฒนา) รหัสสายทาง สน.ถ.๒๖-๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อกระดาษA4 จำวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างซ่อมรถบรรทุน้ำ ทะเบียน 81-1406 สกลนคร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน ปริมาณ 45 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ซื้อถังพลาสติก สีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 12 แกลลอน จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกซอยมิตรไมตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึง แยกซอยมิตรไมตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างขออนุมัติค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างขออนุมัติซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 5197 สกลนคร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2022
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วสุวรรณ(จากแยกถนนศิริชัยถึงแยกถนนจำนงค์ราชกิจ) เทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่