แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 02/11/2021
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 01/11/2021
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) พร้อมวางท่อกลม คสล. ถนนไฟฟ้าพัฒนา 15/10/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนพินิจวิถี (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลช ๒๐๙๔ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนนร่วมพัฒนา) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สองข้างทาง) ถนนรัฐพัฒนา ๒ (จากแยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึงแยกถนนพินิจวิถี) 07/08/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา 07/08/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 21/05/2020
ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.๔๑๑๓ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา 02/03/2020
ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรรณานิคม (ตลาดเย็น) 04/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2022
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน80-7363 สกลนคร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 1788 สน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อกระดาษ A4 ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อนมยูเอชที จำนวน 18,746 กล่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างเหมาตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๑๓,๖๔๒ ถุง สำหรับโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วสุวรรณ(จากแยกถนนศิริชัยถึงแยกถนนจำนงค์ราชกิจ เทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วสุวรรณ(จากแยกถนนศิริชัยถึงแยกถนนจำนงค์ราชกิจ) เทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างเหมาซ่อมผนังสำนักงาน ติดม้วนวอลล์เปเปอร์ จำนวน ๑๓ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อผ้าต่วนสีแดง และผ้าต่วนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดทำความเย็น ๒๑,๐๖๔ บีทียู ยี่ห้อ SAIIJO DENKI พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วสุวรรณ(จากแยกถนนศิริชัยถึงแยกถนนจำนงค์ราชกิจ) เทศบาลตำบลพรรณานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์,นมยูเอชที โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่