มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
Share:

Author: admin