ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม ไม่รับของขวัญ
25650322134447

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมา
ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-1

Share: