กองคลัง

ภารกิจ/หน้าที่

เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  กำกับ  ดูแลในกองคลัง  มีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ  อำนวยการ  สั่งราชการ  มอบหมาย  กำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  ประเมินผลงาน  ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก  โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ด้านแผนงาน
  • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง  เพื่อวางแผน

และจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน

 • ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานด้านงานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานงบประมาณ  งานการจัดเก็บรายได้และงานพัสดุ  หรืองานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์

 • ติดตาม เร่งรัด  การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  หรือแผนการ

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้

 • ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน  การคลังและ

งบประมาณ  รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน  เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน  กิจกรรม  ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด

 • ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ  การเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส  เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน  และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์  และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ

ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายใต้ข้อจำกัด  ทางด้านงบประมาณ  บุคลากร  และเวลา

 • วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะ

ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง

เงินอุดหนุน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

 1. ด้านบริหารงาน
  • จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • มอบหมาย กำกับดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ในเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

 • พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

 • จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี  ผลกระทบ

ปัญหา  อุปสรรค  เพื่อให้การสนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข

 • ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ควบคุมดูแล ตรวจสอบ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  วิเคราะห์  ทำความเห็นและตรวจสอบงาน

การคลังหลายด้าน เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานจัดการเงินกู้  งานรับรองสิทธิ  งานเบิกเงินงบประมาณ  งานควบคุมการเบิกจ่าย  งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  เป็นต้น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด

 • ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่าง ๆ  รายงานการปฏิบัติงาน

รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  หรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา

 • ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป

อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.10  ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา  หรือควบคุมการขอเบิกเงิน  การนำส่งเงิน  และการนำส่งเงินไปสำรองจ่าย  เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.11  วิเคราะห์  และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง  การเงิน  การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.12  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

2.13  ตอบปัญหา  ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เป็นต้น  เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 1. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3.1  จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและ

งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

3.2  ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

3.3  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

3.4   จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานแทนกันในทุกตำแหน่ง  เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง

3.5  สอนงาน  พัฒนาการปฏิบัติ  ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน

 1. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

4.1  กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  พันธกิจ  และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2  ติดตาม  ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

4.3  ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์  เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และเป็นไปตามเป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

4.4  ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า  และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน

4.5  ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร  หรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงานในส่วนการคลังที่ต้องรับผิดชอบดังนี้

 1. งานการเงินและงานบัญชี
 2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
 4. งานธุรการ
 5. งานการเงินและงานบัญชี

                   งานการเงิน

 1. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 2. งานตรวจสอบพร้อมจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทงาน
 3. มีหน้าที่นำส่งเงินหักภาษี ณ  ที่จ่ายให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่  15  ของเดือนถัดไป
 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

 1. การโอนเงินพนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลพรรณานิคมเข้า

ธนาคารเป็นประจำทุกเดือน

 1. นำฎีกาที่งานบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
 2. การตรวจเอกสารตามฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่  วันที่  ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญ

รับเงิน  หรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ต้องประทับตราจ่ายแล้วและลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินกำกับไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง

 1. ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น  หรือขออนุมัติ

จัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

 1. การนำส่งเงินสมทบกองทุน  กบท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 2. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าจ้างเหมาบริการ

เงินสำรองจ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน  5  วันทำการหลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากกอง/ฝ่ายต่าง ๆ

 1. มีหน้าที่นำส่งเงินประกันสังคม  เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส.  เงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  ดำเนินการภายในกำหนดไม่เกินวันที่  5  ของทุกเดือน

 1. เป็นผู้จ่ายเงินตามฎีกาที่ได้รับการอนุมัติ
 2. การนำส่งเงินรายได้บุคคลธรรมดาและผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้เทศบาลตำบลพรรณา

นิคมที่หัก  ณ ที่จ่ายไว้  นำส่งสรรพากรภายในเดือนมกราคมและมีนาคมของทุกปี

 1. งานรับวางฎีกาเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงายอื่น ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก  และนำส่งให้

งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ  และลงระบบ e-Laas

 1. งานจัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของกองคลัง  ฎีกานอกงบประมาณ  ฎีกาเงิน

สะสมพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  และลงระบบ e-Laas

 1. งานจัดทำรายการเช็ค  เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้  หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน  ตามฎีกาเบิก

จ่ายเงินทุกประเภท  และลงระบบ e-Laas

 1. จัดทำรายละเอียดเงินเดือน  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทุก

หน่วยงาน  เพื่อนำส่งธนาคาร  (ผ่าน ATM)  ประจำทุกเดือน

 1. งานพิมพ์คอมพิวเตอร์ของงานการเงินทุกอย่าง
 2. การจัดทำรายงานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาแนบท้ายงบการเงินส่งต่อให้ฝ่ายบัญชีทุก

สิ้นเดือน

 1. มีหน้าที่นำเงินรายได้และเงินอื่น ๆ จากงานจัดเก็บและพัฒนารายได้นำฝากธนาคาร
 2. งานการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Laas
 3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                   งานบัญชี

 1. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับ – จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการ

เก็บรักษาเงินรับทราบ

 1. งานติดต่อขอรับ Statement  พร้อมกับตรวจเช็ครายการประเภทเงินรายได้  ณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคาร

 1. เก็บต้นขั้วเช็คที่มีการจ่ายเงินแล้ว และเช็คที่ยังมิได้ดำเนินการจ่ายเงินไว้ในที่ปลอดภัย

โดยมิให้สูญหาย

 1. รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนรายรับ
 2. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

และหน่วยงานอื่น นำมาลงบัญชีเงินสดรับ  (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)  นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ)  แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ

 1. ตรวจสอบงานลงบัญชีสมุดเงินสดจ่าย  และจัดทำใบผ่านมาตรฐาน 2 ทุกสิ้นเดือน
 2. บันทึกเงินรายรับและจัดทำใบผ่านมาตรฐาน 3  ทุกวันสิ้นเดือน
 3. ตรวจสอบงานลงบัญชีแยกประเภททุกวันสิ้นเดือน
 4. ตรวจสอบงานรับเงินรายได้และเงินอื่นๆ จากงานจัดเก็บและพัฒนารายได้แล้วนำฝาก

ธนาคาร

 1. ตรวจสอบงานลงทะเบียนคุมงบประมาณรานจ่ายตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ

ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือและปิดบัญชีทะเบียนรายจ่ายทุกวันสิ้นเดือน

 1. งานตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ และรับรองยอดเงินคงเหลือ  เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  รับรองยอดเงินคงเหลือ  ให้งานพัสดุและทรัพย์สิน  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงบประมาณรายจ่ายไม่ให้มีการจ่ายเงินเกินตามงบประมาณที่ตั้งไว้

 1. มีหน้าที่จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีและ

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นประจำทุกเดือน/รายไตรมาสและราย 6 เดือน ดังนี้

-กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

-กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)

-กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

-กระดาษทำการกระทบยอดในการโอนงบประมาณรานจ่าย

-รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผน

-รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

-รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

-งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

-งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

-รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

 1. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่

13.1  ทะเบียนคุมรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

13.2  ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement  ทางธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน

13.3  ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา  ตรวจสอบกับเงินสดรับให้ถูกต้องจากรายงานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาจากฝ่ายการเงินทุกสิ้นเดือน

 1. งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน  90วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
 2. รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตามทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
 4. วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรานจ่าย
 5. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกธนาคารภายในปีงบประมาณ
 6. งานจัดทำรายงานสถิติการคลัง  ผ่านเว็บไซด์  www.Thailocaladmin.co.th  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้แล้วตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนดไว้ (ภายในเดือนตุลาคม)
 7. คุมทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม และสัญญาการยืมเงิน  และให้รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณคงเหลือ  ณ  วันสิ้นเดือนให้งานบัญชี
 8. งานจัดเก็บสำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานคลัง  และหน่วยงานอื่นให้ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนครั้งที่มีการโอน
 9. งานจัดทำเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง  กรณีเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับเบิกจ่าย
 10. รายงาน GPP  ทุกวันที่  10 ของเดือนถัดไป
 11. งานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Laas
 12. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

                    งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
 2. งานพิจารณาประเมินและกำหนดค่าภาษี พร้อมแจ้งการประเมิน
 3. งานการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม

และการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล

 1. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
 2. งานวางแผนตามโครงการที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้อื่นของเทศบาล
 3. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนฯ ภาษี

บำรุงท้องที่  ภาษีป้ายและรายได้อื่น

 1. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
 2. งานพิจารณาประเมินผล และกำหนดค่าภาษีค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอ

พนักงานเจ้าหน้าที่  (พนักงานประเมินภาษี)

 1. งานควบคุม เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  ค่าธรรมเนียม  รายได้อื่นของเทศบาล
 2. เป็นผู้ลงนามในใบเสร็จทุกประเภท ในช่องพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสมุห์บัญชีแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 1. จัดทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตรวจสอบสัญญาเช่าให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 2. การเบิกจ่ายใบเสร็จทุกประเภทจากงานพัสดุและทรัพย์สิน กำกับดูแลการประทับตรา

ใบเสร็จต้องก่อนการเบิกไปใช้  การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทที่เบิกและใช้แล้วในปีงบประมาณปัจจุบัน  เก็บรักษาไว้เป็นหมวดหมู่มิให้สูญหาย  การรายงานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินเมื่อวันสิ้นปีงบประมาณและเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ  การลงนามในใบเสร็จรับเงินทุกประเภทในช่องพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสมุห์บัญชีแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 1. หลักฐานรับเงินทุกประเภทภายในวันที่ได้รับเงินนั้นทั้งหมดนำส่งงานบัญชีจัดทำใบนำส่ง

และสรุปใบนำส่งเงินให้ถูกต้องครบถ้วน  ตรงกับจำนวนเงิน รวบรวมใบเสร็จที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบันจากผู้จัดเก็บรายได้ทุกราย  หลังจากที่นำส่งเงินแล้วและนำจ่ายในวันรุ่งขึ้นเป็นประจำทุกวัน  การลงนามตรวจสอบหลังใบเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  ข้อ  12

 1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ  และเข้าใจ

ขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด

 1. งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Laas
 2. งานจัดเก็บและรับชำระภาษีต่าง ๆ ของเทศบาลและนำส่งเป็นเงินรายได้ของเทศบาล
 3. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
 4. ตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บและนำส่งพร้อมกับ

หลักฐานรับเงินทุกประเภทภายในวันที่ได้รับเงินนั้นทั้งหมดนำส่งงานบัญชีจัดทำใบนำส่ง  และสรุปใบนำส่งเงินให้ถูกต้องครบถ้วน  ตรงกับจำนวนเงิน  รวบรวมใบเสร็จที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบันจากผู้จัดเก็บราบได้ทุกราย  หลังจากที่นำส่งเงินแล้วและนำจ่ายในวันรุ่งขึ้นเป็นประจำทุกวัน

 1. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้
 2. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียอากรทราบล่วงหน้า
 3. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์หรือกรณีไม่มา

ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตลอดจนรายได้อื่น  ภายในเวลากำหนด

 1. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า การตรวจสอบและจัดทำบัญชี

รายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบฯ  การทำหนังแจ้งเตือนภาษี  ค่าธรรมเนียมรายได้อื่น ๆ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดรายได้  การดำเนิน  การยึด  การอายัด การขายทอดตลาดทรัพย์สิน  โดยประสานงานกับงานนิติกร  ตามกฎหมายกำหนด

 1.  รับผิดชอบดูแลรถจักรยานยนต์  หมายเลขทะเบียน  กพก 451 สน (024-42-0002)

24.. รักษาดูแลรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

 1. 25. งานขออนุมัติเบิกวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์
 2. จัดเก็บเงินรายได้ ค่าขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล (ตลาดเย็น)
 3. จัดเก็บเงินรายได้ ค่าขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ทุกชุมชน  ตามอัตราการเก็บที่กอง

สาธารณสุขฯ ประเมินไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง  ทั่วถึงและเป็นธรรม

 1. จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 2. นำส่งเงินทุกวันที่มีการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย และรายงานการจัดเก็บภายในวันที่  5

ของเดือน

 1. งานจดมิเตอร์ไฟฟ้าตลาดเย็น ทุกสิ้นเดือน
 2. ช่วยงานส่งหนังสือราชการภายในกองคลัง
 3. 32. จัดเก็บเงินรายได้ ค่าขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล (ตลาดเช้า)
 4. งานจดมิเตอร์ไฟฟ้าตลาดเช้า ทุกสิ้นเดือน
 5. ช่วยงานส่งหนังสือราชการภายในกองคลัง
 6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                   งานแผนที่ภาษี

รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่งานแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สินทุกขั้นตอน

 1. การจัดทำทะเบียนรายรับ การจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
 2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายใน

กำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระบัญชี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ

 1. งานสำรวจข้อมูลภาษีทุกประเภท แจ้งชำระภาษี  ประเมินภาษี  เป็นรายบุคคล
 2. งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามและการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 1. งานพิมพ์คอมพิวเตอร์กองคลังทุกงาน เก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพการใช้

งานได้ดี  และเปิดปิดระบบคอมพิวเตอร์  กองคลัง

 1. ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพ วีดีโอ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
 2. งานถ่ายภาพป้ายโฆษณาที่ติดตั้งตามร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใน

การคำนวณและจัดเก็บภาษีป้าย

 1. งานถ่ายเอกสารกองคลังทุกงาน
 2. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 3. งานพัสดุและทรัพย์สิน

 รับผิดชอบงานจัดซื้อ  จัดจ้าง  ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป,

วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  ของหน่วยงาน  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาลให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดจ้าง  ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีสอบราคา ของหน่วยงาน  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาลให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้โดยมิให้สูญหาย  เพื่อรอการตรวจสอบ
 3. รับผิดชอบการจัดเก็บหนังสือค้ำประกันซอง และหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้ในที่ปลอดภัย  โดยมิให้สูญหาย
 4. รับผิดชอบตรวจสอบหลักประกันสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุที่ใกล้ถึงกำหนดหลักประกันสัญญา และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนหลักประกันสัญญา  ให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายเมื่อถึงกำหนดให้คืนหลักประกันสัญญา
 5. รับผิดชอบงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ตลอดจนการรายงานการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
 6. รับผิดชอบติดต่อประสานงาน กับ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ หากมีปัญหาหรืออุปสรรค์ต่าง ๆ ในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
 7. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินขององค์กร
 8. รับผิดชอบการจัดส่งข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
 9. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่น  ทะเบียนคุมสัญญาซื้อ/จ้าง  บันทึกขอซื้อ/บันทึกขอจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  ทะเบียนคุมประกาศจัดซื้อ/จ้าง  เป็นต้น

11.รับผิดชอบการควบคุมการให้รหัสพัสดุ  ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมจัดทำการ์ดทะเบียนคุมให้เรียบร้อยถูกต้อง

 1. งานการพัสดุและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Laas
 2. รับผิดชอบการควบคุม การออกใบสั่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เมื่อได้รับการ

ตรวจสอบให้เบิกจ่ายผู้มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบเบิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละกอง

14.รับผิดชอบรวบรวมแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ของหน่วยงานอื่น  เพื่อจัดทำแผนจัดหาพัสดุ

ประจำปีขององค์กร  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด

15.รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัสดุประจำปี  ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

16.รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

17.รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับจำหน่ายทรัพย์สินขององค์กร

18.รับผิดชอบการจัดส่งข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

19.รับผิดชอบการควบคุมการให้รหัสพัสดุ  ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมจัดทำ

การ์ดทะเบียนคุมให้เรียบร้อยถูกต้อง

20.รับผิดชอบดูแลรถจักรยานยนต์  หมายเลขทะเบียน  กรว 398 สน (024-45-0004)

21.รักษาดูแลรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

22.งานขออนุมัติเบิกวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์

 1. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 2. งานธุรการ
 3. งานธุรการทั่วไปของกองคลัง เช่น  งานสารบรรณ  การประสานงาน  การประชาสัมพันธ์  บันทึกรายงานการอบรม  ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมอื่น ๆ การจัดทำคำสั่ง  จัดทำประกาศ
 4. งานควบคุมการออกเลขที่หนังสือส่ง –หนังสือรับ บันทึกข้อความกองคลัง
 5. มีหน้าที่เก็บรักษา ควบคุมทะเบียน  เอกสาร  หนังสือราชการ  ตลอดจนค้นหาหนังสือราชการและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงาน
 6. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของกองคลัง
 7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

admin

Share: