คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ-มาตรฐานการให้บริการ

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสา
235040_คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
235039_คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1
235039_คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
235037_คู่มือการใช้งานโปรเเกรมระบบเพื่อการวางเเผนเเละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
235036_คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
235035_คู่มือเเนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
235043_โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
235042_คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ-OSCC-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

 

Share:

Author: admin