การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ออกประชุมประชาคมพิจารณาปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและใช้สำหรับเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลพรรณานิคม เชิญประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม ที่อยู่ในเขตพื้นที่การก่อสร้างเเละที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เข้ารับการชี้เเจงเเละเเสดงความคิดเห็น เเละระดมความคิดของประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตการก่อสร้าง ของโครงการการก่อสร้างเขื่อนกันตลั่งริมลำน้ำอูน

เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
และผู้บริหารเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง
จำนวน 4 หน่วย การเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นกิจกรรมสำคัญ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนของตนเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ต่อไป

โครงการพัฒนาสตรี

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณนานิคมเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนกับกลุ่มสตรีในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลพรรณานิคม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลพรรณานิคม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอเเละเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลพรรณานิคม พ.ศ.2561–2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ได้กำหนดขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมสภาเด็กเเละเยาวชนของเทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนในพื้นที่เขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเเละจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กเเละเยาวชนตามภารกิจเเละหน้าของเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: