Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในอำเภอพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในอำเภอพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในอำเภอพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ประจำวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในอำเภอพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ์พพธ รองปลัดเทศบาลฯ ได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ซ้อมจักรยานขาไถ (Balance Bike) โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมการซ้อมในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ อุปสิทธิ์พพธ รองปลัดเทศบาลฯ ได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ซ้อมจักรยานขาไถ (Balance Bike) โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมการซ้อมในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านโคกสุวรรณ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้อยโนนจำนงค์ ณ วัดอุฒาจารย์

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม และพนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าซักซ่อมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสกลนคร ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...