Posted in จดหมายข่าว

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลคู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการบริการสุขภาพให้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์จากกองทุนอื่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันอังคารที่12กันยายน พ.ศ.2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมคณะผู้บริหาร,แม่บ้านมหาดไทย,สมาชิก สภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้า หน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัยประจำปีพ.ศ.2566 เพื่อปรับปรุง ที่อยู่อาศัยให้กับ นายวิสันต์ พาคำกอง อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 6 ตำบล พรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 042779115 www.//Facebook.com/punnanikom

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ซ่อมแซมถนน ถนนร่วมพัฒนา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา เทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลพรรณานิคม ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำอูนโดยการ กำจัดผักตบชวาและทำความสะอาด เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก,ภูมิทัศน์ สวยงามสะอาดตา ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำอุนทาง เข้าเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล ตำบลพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

สำรวจ พื้นที่ที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ผ่อนผันให้ประชาชนมีพื้นที่จำหน่าย สินค้าในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจ่ายของโรคไข้เลือดออก ใน พื้นที่ชุมชนตลาดเช้า และชุมชนน้ำอนรุ่งเรือง พร้อมให้คำ แนะนำและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้นายชุมพล พุฒพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรรณานิคม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของ ชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ณ.ฝ่ายหลวงปู่ฝันลำน้ำอุน บ้านบะทอง ใหม่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กูล ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรี ตำบลพรรณานิคม พร้อมทีมงานกองช่าง ได้ให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ตามที่ สรรพากรอำเภอพรรณานิคมขอความอนุเคราะห์ ณ.บ้านพักสรรพากรอำเภอพรรณานิคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรื่อง นายกเทศมนตรีตำบล พรรณานิคม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานคร

Continue Reading...