วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลพรรณานิคมขอประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13092566 ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 1 ตุลา
T_0004

admin

Share: