ประกาศก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม คสล.ชั้นเดียว บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานิคม หมู่ที่ 6 ราคากลาง 340,960.34 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2563

6897_แบบ-ปร.๕ก-ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม
6895_แบบ-ปปช.ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม1

Share:

Author: admin