ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 71 รายการ ราคากลาง จำนวน 1,180.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นซองประมูลราคาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น

ประกาศขายทอดตลาด-พัสดุชำรุด-ครั้งที่-2
ประกาศขายทอดตลาด-พัสดุชำรุดครั้งที่-2-แผ่น2

Share: