ประกาศปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ซุ้มเดิม) ราคากลาง 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563

ราคากลางปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ-ซุ้ม
ปร.4-ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ-ซุ้มเดิม

Share: