ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ้านกำนันหมู่ที่ 6 ราคากลาง 174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่่พันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างบ้านกำนัน
แบบก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ้านกำนัน หมู่ที่

Share: