การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 ในคราวประชุมประจำเดือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ที่หอประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม

ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมประจำเดือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ที่หอประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลพรรณานิคม
เข้าร่วมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร
ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้รับรางวัลประกาศนียบัตร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับดีเยี่ยม คะเนนรวม 93 คะเเนน

โครงการ จิตอาสา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดวัดบริเวณในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

กิจกรรม เเยกก่อนทิ้ง ใช้ถุงผ้า ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมการเข้าร่วมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด ของพนักงานเทศบาล

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ระเบียบกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม เ

มาตรการละเว้นตามคู่มือประชาชน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเเละลูกจ้าง-ปี-

 

Share: