ประกวดราคาก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท็ติกคอนกรีต (กรณีแทคโค้ต) สน.4113 ถนนศรีสวัสดิ์วิไล บ้านพรรณา หมู่ที 2 ตำบลพรรณา ราคากลาง 5,756,221.09 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 10 มิถุนายน 2563

Prefix_1
Share: