นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ ถนน จำนงค์ราชกิจ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share:

Author: admin