นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม และทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งนะบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้รับทราบโดยทั่วกัน

Share:

Author: admin