การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ในวันที่ 18 เมษายน 2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ได้ประกาศ เจตจำนง ส่วนตัวเพื่อต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม จะไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ และทั้งจากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใดๆ” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม

ในวันที่ 21 เมษายน 2564 นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ได้ประกาศ เจตจำนง ส่วนตัวเพื่อต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม จะไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ และทั้งจากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใดๆ” ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม

โครงการ จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการฝึกอบรม ทักษะการขับเรือท้องเเบนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เเก่ สมาชิก อพปรในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม ของผู้บริหารเทศบาล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 2562

Share: