ประกาศโครงขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพรรณานิคม ราคากลาง 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562

ราคากลางโครงงการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียโร
Share:

Author: admin