ประกาศโครงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนพินิจวิถี เทศบาลตำบลพรรณานิคม ราคากลาง 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.รู
Share:

Author: admin