#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมทีมงานกองช่าง ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ที่ชำรุด บริเวณถนนศิริชัย บ้านน้อยโนนจำนงค์

Share: