#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพรรณานิคม จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม เป็นประธาน และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Share: