วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลคู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการบริการสุขภาพให้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์จากกองทุนอื่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: