ประกาศโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน จำนวน 130 ชุด ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ราคากลาง 299,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2562

โคมไฟถนน-จำนวน-130-ชุด
Share:

Author: admin