ประกาศโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนนิตโย(สายใน) ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ราคากลาง 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562

ราคากลางโครงการตีเส้นจราจร-ถนนนิตโยสายใน
Share: