ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพรรณานิคม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อม นายปรีดา สุวรรณพรม ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เกี่ยวกับการจัดการบ่อดักไขมัน และการวางแผนเกี่ยวกับจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ บริเวณถนนศรีสวัสดิ์วิไลตัดกับถนนศิริชัย

Share: