ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 3,800,000.- บาท(สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2567

ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
admin

Share: