ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนพินิจวิถี (จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการเดิมแยกถนนร่วมพัฒนา) ราคากลาง 628,000 บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพินืจวืถี
Share: