ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สองข้างทาง) ถนนรัฐพัฒนา 2 (จากแยกถนนไฟฟ้าพัฒนา ถึงแยกถนนพินิจวิถี) ราคากลาง 563,719.74 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563

รางระบายน้ำ ถนนรัฐพัฒนา2
Share: