ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างเดียว) ถนนไฟฟ้าพัฒนา ราคากลาง 722,269.63 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนไฟฟ้าพัฒนา
5

Share: