คำสั่งเทศบาลตำบลพรรณานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสียหาย/ชำรุด จากการใช้งานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share: