วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลพรรณานิคม น้ำโดย นายประสพ โชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ นางวารณี สาขามุละ กำนันตำบลพรรณา และอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้านออกเยี่ยมผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลพรรณานิคม และ ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน โดยเน้นทุกคนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

Share: