การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำ
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปร
เเผนการรพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล ปร
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเทศบาลตำบลพ
แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563

Share:

Author: admin