วันจันทร์ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) วาระที่ 3 (ลงมติ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม

admin

Share: