วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ตามครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม ณ บ้านพรรณา หมู่ที่ 2, บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 6 และบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10 เพื่อกระตุ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธี

admin

Share: