ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้พิษภัยอันตรายจากยาเสพติดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สามารถชมคลิปวิดีโอผ่าน youtube โดยค้นหาชื่อว่า “สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา” และ “ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

Share: