นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 -2570

Share: