นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ อัศจรรย์ นายช่างโยธา และนายวิธวัฒน์ จันทร์มาลา ผู้ช่วยช่างโยธา เข้าศึกษาดูงานกิจการโรงฆ่าสัตว์ ณ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: