วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายประสพ โชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วย นางชนิษฐา สุดเสน่ห์ รองปลัดเทศบาล นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลพรรณานิคม นางวารุณี สาขามุละ กำนันตำบลพรรณา โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าร่าชการจังหวัดสกลนคร และน่ายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ด้วย

Share: