วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา เทศบาลฯ และเจ้หน้าที่เทศบาลตำบล พรรณานิคม ศึกษาดูงานข้อมูล เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ด้านภาษา และการบริหารจัดการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาข้อมูลและเป็นแนวทางใน การดำเนินการ “โครงการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท พรรณานิคม”

Share: