วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้นายชุมพล พุฒพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานกองสาธารณสุข ดำเนินการตัดหญ้า เพื่อพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: