วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม มอบหมายให้นายสุวิทย์ สื่อกลาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และตัดกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรรณานิคม และซ่อมระบบไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม

Share: